Nieuwsberichten
Nieuwsbrief PKN Classis Fryslân
26-03-2020 00:16
Het vervallen van alle kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei.

Kerk zijn ten tijde van het coronavirus

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar in razend tempo op. Iedere dag worden er weer extra patiënten opgenomen in het ziekenhuis of zelfs doorverwezen naar de IC. Regelmatig kondigt de regering nieuwe maatregelen af en het einde van de crisis lijkt nog niet in zicht. Hoewel het zwaartepunt van de coronacrisis niet in Friesland ligt, gelden de regeringsmaatregelen landelijk en dit heeft onder andere tot gevolg dat een groot deel van het sociale leven stilligt. Voor ons als PG Stiens geldt dat alle kerkdiensten in ieder geval komen te vervallen tot 1 juni 2020 en afhankelijk van de ontwikkelingen mogelijk zelfs langer. Ook vergaderingen en pastorale bijeenkomsten zijn geschrapt. Wij realiseren ons dat dit grote gevolgen heeft voor al onze gemeenteleden. Immers het wekelijks samenzijn om ons geloof te vieren en te belijden is komen te vervallen en daarmee ook het sociale contact dat voor veel van onze gemeenteleden van wezenlijk belang is. Wij zijn ons hiervan terdege bewust en roepen u op om naar elkaar om te kijken waar dat mogelijk is. Dat kan helaas niet door een persoonlijk bezoekje, maar u kunt een telefoontje plegen of een kaartje sturen naar diegenen die daaraan volgens u behoefte hebben. Voor ons pastoraat geldt dat een persoonlijk bezoek helaas niet tot de mogelijkheden behoort, maar onze Kerkelijk Werker, mevrouw Tine de Vries is telefonisch bereikbaar voor pastorale bijstand. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 06-53705559.
Het zijn zware en moeilijke tijden voor ons allemaal, maar wij zijn ervan overtuigd dat we door naar elkaar om te zien en voor elkaar te bidden deze periode zo goed als mogelijk zullen doorstaan. Mogen wij op u rekenen in het omzien naar elkaar en het inschakelen van pastorale zorg waar dat nodig en wenselijk is? We wensen u en de uwen Gods Zegen toe en kracht in deze woelige en onvoorspelbare tijd.
Namens het Moderamen, Age Bos, scribaat

Nieuwsbrief Classis Fryslân met betrekking tot het coronavirus.
In de bijlage treft u de tekst aan van de Nieuwsbrief die op 25 maart is verzonden door de Classis Fryslân aan de Protestantse Kerken in Friesland.

Coronabrief 3.
Kerkdiensten op t.v. online
25-03-2020 16:38
Van Janny de Witte:
Omrop Fryslân stuurt ook de komende weken op zondagmorgen 10.00 uur een kerkdienst uit op televisie en online.
Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker.
De dienst komt alle keren uit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.
Kerkdienst zondag 29 maart, 10.00 uur op Omrop Fryslân tv en online vanuit de PKN gemeente in Franeker.
Voorganger ds. Wim Beekman, classispredikant.
Afgelastingen
16-03-2020 20:48
In navolging van de afgelaste kerkdiensten zijn ook alle kerkelijke en niet kerkelijke bijeenkomsten/vergaderingen in De Hege Stins en Sint Vituskerk afgelast tot en met 6 april.
De kosters:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Kerkbalans 2020
14-03-2020 01:19
Opbrengst actie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk …. dat hebben héél veel leden van onze gemeente ook dit jaar weer gedaan.
De actie Kerkbalans heeft het schitterende bedrag opgebracht van € 225.600,00, een prachtig resultaat.
Wij willen u/je heel hartelijk bedanken voor de gedane toezegging/bijdrage. Wij wensen dat deze opbrengst tot groei en opbrengst mag zijn van het werk in onze gemeente.

Heeft u nog geen toezegging gedaan, digitaal of het toezeggingsformulier voor de bijdrage nog niet ingevuld of is het formulier niet bij u opgehaald? Dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven bij S.L. Brouwer, Eskdoarnstrjitte 1 of mailen naar Protected email address

Namens het College van Kerkrentmeesters
Nieuwsbrief
13-03-2020 19:18
De Nieuwsbrief verschijnt de komende weken gewoon digitaal. Indien u de Nieuwsbrief ook digitaal willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar Protected email address met vermelding van uw naam en adres.
Mocht u gemeenteleden in uw buurt kennen, die hier niet van op de hoogte zijn, misschien kunt u hen dan hierover inlichten.
De redactie van de Nieuwsbrief.
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...