Taakomschrijving en bezetting teams
Coördinatieteam
Functioneert als centraal punt om meldingen binnen te krijgen m.b.t. omstandigheden waarbij pastorale bijstand gewenst is, dan wel waarbij het Bezoekteam, het Felicitatieteam, het Welkomteam of het Alliade-bezoekteam ingeschakeld kan worden. Het team houdt contact met het kerkelijk bureau en is voor melding vanuit de gemeente telefonisch en per email bereikbaar. “Spin in het web”. Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.

Teamleden:
mw. J. Deelstra-van der Meer, tel. 2573079
mw. J. Elzinga-van der Veen, tel. 2574837
dhr. J.C. de Reus, tel. 8440899
e-mail: Protected email address

Pastoraal team
Verleent pastorale bijstand waar dat maar nodig is: vraaggestuurd pastoraat. Het team houdt zoveel mogelijk contact met het coördinatieteam. De beide pastores zijn verantwoordelijk contactpersoon en kunnen ook rechtstreeks door gemeenteleden gebeld worden.

Teamleden:
ds. J.H. Verwaal, St. Vitushûs, tel. 06-28273030
mw. T. de Vries, Murnserdyk 28, Mirns, tel. 06-53705559
mw. G. van Beem-de Jong, tel. 2572140
mw. M. de Boer-van Slooten, tel. 2572031
mw. P. Bollen, tel. 06-50493217
mw. A. Brouwer-Wiersma, tel. 2572729
mw. S. Haijma-Hooghiemster, tel. 2572877
e-mail: Protected email address

Bezoekteam ouderen
Bezoekt de gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, per teamlid een aantal adressen: aanbodgericht pastoraat. Bezoek per adres ten minste tweemaal per jaar, waarbij inbegrepen bezoek ter gelegenheid van hoogtijdagen (verjaardagen, huwelijksjubilea). Binnen het team wordt de verdeling van adressen gecoördineerd door een teamlid-coördinator. De teamleden (ca. 30) melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het pastoraal team.
Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.

Felicitatieteam
Bezoekt gemeenteleden die niet onder het bezoekteam ouderen vallen bij geboorte, huwelijk, jubilea en evt. andere hoogtijdagen. Zorgt in samenspraak met het coördinatieteam voor vermelding van jubilea op de Nieuwsbrief. De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het coördinatieteam. Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries

Teamleden:
mw. F. Bremer-de Vries, tel. 06-24977416
mw. A. Ferwerda-Dijkstra, tel. 06-44032117
mw. D. van der Goot-Heegsma, tel. 2571557
dhr. K. Tigchelaar, tel. 06-51482403 (coördinator)
mw. S. Tigchelaar-Punter, tel. 06-13826969
mw. J. Wesseling-Oenema, tel. 2574807

Welkomteam
Bezoekt van buiten inkomende gemeenteleden en introduceert hen evt. in de gemeente. De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het coördinatieteam. Verantwoordelijk contactpersoon: ?

Teamleden:

dhr. L.J. Fennema, tel. 2571424 (coördinatie)
dhr. M.J. Reudink, tel. 2574272
mw. M. Roerdink-Talma, tel. 2571797


Alliade-bezoekteam
Bezoekt op regelmatige basis de gemeenteleden in de diverse Alliade-locaties en biedt of zoekt ondersteuning bij kerkbezoek als dat gewenst wordt. De teamleden houden contact met de interkerkelijke Alliade-bijbelgroep en werkt hier waar mogelijk mee samen. De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand vanuit de gemeente van Stiens aan het pastoraal team.
Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.

Teamleden:
mw. T. de Vries, Murnserdyk 28, Mirns, tel. 06-53705559
mw. J.P. Groenewoud-Lemstra, tel. 2573480
mw. I. Westendorp, tel. 2574132 (contactpersoon)

Commissie Vorming en Toerusting
Biedt activiteiten ten behoeve van vorming en toerusting van de gemeente op theologisch, pastoraal en diaconaal gebied. Specifieke aandacht is nodig om activiteiten te kunnen bieden die alle leeftijdsgroepen aanspreken en kunnen betrekken bij het geloof en het kerkelijk leven. Zo is er een 45+-groep (contactpersoon dhr. R.K. de Boer) en een actieve ouderengroep (contactpersoon mw. I. Kroondijk-de Boer).
Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.

Teamleden:
ds. Jak Verwaal, St. Vitushûs, tel. 06-28273030
mw. T. de Vries, Murnserdyk 28, Mirns tel. 06-53705559
dhr. W.S. de Vries (voorz.), tel. 2570971
mw. J. Anema-Aalberts
mw. A. Brouwer-Kerssies tel. 2121818
dhr. S. Totays
Commissie Eredienst
Verantwoordelijk voor het adviseren aan de kerkenraad over systematische en liturgische zaken de kerkdiensten betreffen, en ook voor opzet, publicatie en controle op juistheid van het kerkdienstrooster en de inzet van de pastores daarin. De commissie houdt contact met de pastores en de preekvoorziener(s). Verantwoordelijk contactpersoon: ?

Team Zorgzame Kerk
Naast de interne kerkelijke organisatie voor het pastoraat staat nog het Team Zorgzame Kerk. Dit team is beschikbaar om hulp te verlenen bij problemen en vragen van maatschappelijke, sociale, materiële of geestelijke aard aan ieder die daarom vraagt. Het team probeert op deze manier de kerk in haar diaconale en pastorale taak zichtbaar te maken voor iedereen binnen en buiten de kerk die ondersteuning nodig heeft. Het is daarbij niet de bedoeling dat het team de verantwoordelijkheden van de burgerlijke gemeente op zich neemt. Het team wil “de kerk in en voor de wereld” zijn. Aanvragen kunnen per telefoon of e-mail worden ingediend bij mw. T. de Vries.

Teamleden:
mw. T. de Vries, Murnserdyk 28, Mirns, tel. 06-53705559
mw. F. Hoeksma-Postma, tel. 2573092
dhr. J. van der Goot, tel. 2571557
dhr. K. Tigchelaar, tel. 06-51482403

Coördinator voor alle administratieve zaken van het Nieuwe Pastoraat: mw. A. Brouwer-Wiersma, tel. 2572729

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Pastoraal Overleg is bestemd voor alle groepen die direct betrokken zijn bij het pastoraat, dus: Coördinatieteam, Pastoraal team, Bezoekteam ouderen, Felicitatieteam, Welkomstteam en Alliade-bezoekteam. De functie van dit overleg is het bieden van toerusting voor het werk en het stimuleren van onderlinge contacten waarin van elkaar geleerd kan worden. De frequentie van bijeenkomen is drie of vier keer per jaar.