Het nieuwe pastoraat in onze gemeente
Nieuwe situatie per 1 oktober 2016

Zo nu en dan is het nodig om de manier van werken aan te passen aan wat de tijd vraagt. Dat geldt voor bedrijven en overheden, maar ook voor de kerk en voor onze gemeente. Het wezen van de kerk, en ook van de plaatselijke gemeente verandert daar natuurlijk niet van. De gemeente is de plaatselijke gemeenschap van gelovigen, van de mensen die geloven dat God met hen wil gaan in hun persoonlijke leven en ook in het leven van hun kerkgemeenschap. De gemeente is daarbij het bindmiddel dat ons door de wekelijkse eredienst bepaalt bij wie God in Jezus voor ons wil zijn en ook wat hij van ons vraagt.
Wat dat laatste betreft: de Bijbel vertelt ons al dat de beginnende kerk zijn roeping zag op drie fronten: pastoraat, diaconaat en missie. Concreet dus: zorg voor elkaar in geestelijk en in materieel opzicht en ook zorg voor anderen om ze het goede te tonen dat God in Jezus ons leert en ook hen wil leren.

Onder pastoraat hebben wij altijd verstaan dat vanuit de kerk er aandacht was voor al degenen die er bij hoorden. Onze gemeente hadden wij daarom in secties ingedeeld waar in principe iedereen met regelmaat bezocht werd door sectie-ouderling, sectiediaken of wijkmedewerker. Maar dat systeem werkte de laatste tijd niet goed meer. Naast veel wijkmedewerkers zijn er immers ook veel ouderlingen en veel diakenen nodig, en vooral voor dat “ambtelijke” werk is het moeilijk om mensen te vinden. Bovendien is de behoefte aan “huisbezoek” tegenwoordig bij veel van de jongere mensen niet meer zo aanwezig. Die zoeken liever zelf uit waar ze wel of niet aan mee zullen doen, ook in de kerk. Dus aan twee kanten is onze kerkelijke wereld veranderd en wordt het dus tijd dat wij ons daar bij aanpassen.

De sectie-indeling is losgelaten, maar voor pastoraat, aandacht en zorg waar dat nodig is, is er een pastoraal team van predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Daar kunt u contact mee opnemen bij ziekte en overlijden, bij huwelijk en geboorte, maar ook anders, wanneer u dat nodig hebt.
U kunt ook dingen die u zelf of anderen betreffen, doorgeven aan het coördinatieteam. Dat coördinatieteam probeert in de gaten te houden wat er allemaal speelt in de gemeente en dus ook waar er extra aandacht nodig is. Daarvoor is het nodig dat u belangrijke dingen doorgeeft, ook dus als het gaat om dingen bij mensen in de buurt of anderszins.
Verder is er een bezoekteam dat alle ouderen vanaf 80 jaar blijft bezoeken. Met regelmaat. Omdat juist deze groep van kerkleden vaak niet meer zo makkelijk zelf op zoek gaat, maar juist wel het contact met de kerk wil voelen.
Tenslotte, voor iedereen, maar zeker ook voor de jongeren en middengroepen, wil de Commissie Vorming en Toerusting activiteiten aanbieden die ons meer bewust kunnen maken van wie wij als Christenen zijn, in de kerk en in de wereld.

Er zijn nog meer teams met de taken waar ze zich voor inzetten. Denk aan de Jeugdraad met het jeugdwerk, dat door enthousiaste medewerkers een groot bereik heeft. En daarnaast blijven er natuurlijk de pastores, de ouderlingen, de diakenen, de kerkrentmeesters, allemaal in mogelijk iets kleinere aantallen omdat de teams delen van het werk overnemen, maar als hart van de organisatie van onze gemeente en ook als onderdeel van de teams, wel noodzakelijk.

Pastoraat was altijd en is nog steeds, uiteindelijk een zaak van de hele gemeente. “De kern van pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus”. Dat is dan dus een opdracht voor ons allemaal, ieder op zijn eigen manier. 1 Petrus 4 : 10a zegt het zo:
“Tsjinje elkoar, in elk nei de jefte dy’t er krigen hat, as goede rintmasters fan Gods mannichfâldige genede”.

Martin Jansen Klomp, interim preses.