Bestuur Kerkelijke Gemeente
Op 15 december 2009 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Stiens gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Stiens. Deze nieuwe gemeente die per 1 januari 2010 van start is gegaan, heeft een kerkenraad met werkgroepen volgens ordinantie 4, artikel 10 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit behelst onder meer: kerkenraad met een moderamen en een aantal werkgroepen zoals pastoraal overleg, college van diaken, college van kerkrentmeesters, jeugdraad, evangelisatie- en zendingscommissie, commissie erediensten enz.

Samenstelling Moderamen
- ouderling/interim preses - dhr. E.R. Jonker
- ouderling/vicepreses - dhr. L. Tilma
- ouderling/1e scriba - vacature
- ouderling/2e scriba - vacature
- een diaken/assessor - dhr. J. Keuning
- predikant - ds. J.H. Verwaal
- kerkelijk werker mw. T. de Vries
- voorz. jeugdraad - vacant
- scribaat - mw. T.J. Stapert-de Jong

Samenstelling Kerkenraad
- ouderling/interim preses - dhr. E.R. Jonker
- ouderling/vicepreses - dhr. L. Tilma
- ouderling/1e scriba - vacature
- ouderling/2e scriba - vacature
- Coll. van Kerkrentmeesters (2 personen naast dhr. Tilma)
- Diakenen (5 personen)
- Diaken spec. opdracht: mw. Y. van Meeuwen
- jeugdouderlingen (2 personen, 1 vacature)
- pastoraatsouderlingen (3 personen, 1 vacature)
- predikant - ds. J.H. Verwaal
- kerkelijk werker mw. T. de Vries
- scribaat - mw. T.J. Stapert-de Jong

Taken Moderamen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van het Moderamen/Kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van de dezen waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoordelijkheid van het Moderamen/Kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. De jaarlijkse verkiezing van het moderamen en de plaatsvervangers van de preses en de scriba geschiedt in de eerste vergadering van het Moderamen/Kerkenraad in de nieuwe samenstelling.