Het pastoraat
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘pastor’, wat ‘herder’ betekent. Onder pastoraat wordt dan ook verstaan: alles wat te maken heeft met de herderlijke zorg voor onze gemeenteleden in het algemeen.

Aan dit pastoraat wordt binnen onze gemeente invulling gegeven door de predikant (vacature) en de kerkelijk werker, tezamen met de ouderlingen, diakenen en vele bezoekmedewerkers. Ieder van hen heeft daar een speciale rol in, zoals aangegeven in de taakomschrijving voor de betreffende functies.

Het onderhouden van de contacten en het uitdragen van een gevoel van saamhorigheid vormen de basis van het samen kerk zijn.
In grote lijnen gaat het daarbij om het omzien naar en de zorg voor de leden van de gemeente in diverse vormen van bezoek, zoals bij ouderen 80+ en bij droevige (ziekte, overlijden) en blijde (geboorte, jubilea, etc.) gebeurtenissen en in andere bijzondere situaties.

Om aan dit pastoraat ook overlegstructuur te geven is er een Pastoraal Overleg ingesteld. Dit overleg wordt gevormd door de diakenen van het coördinatieteam, de bezoekmedewerkers en de pastoraatsouderlingen. Men komt drie keer per jaar bijeen onder leiding van de pastores.

Het Pastoraal Overleg verricht zijn taak onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en oefent de volgende taken uit:
  • het toerusten van allen, die zich met het pastoraat bezig houden, over de invulling van de taak,
  • het op elkaar afstemmen van de werkwijze van de diverse sectieteams ten aanzien van het bezoekwerk,
  • het fungeren als klankbord door uitwisseling van ervaringen,
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad over zaken die betrekking hebben op het pastoraat.