Historie
Gereformeerde Kerk
De Christelijk Gereformeerde Kerk van Stiens, waaruit de latere Gereformeerde Kerk is voortgekomen, is op 14 juli 1872 gesticht als een afsplitsing van de afgescheiden gemeente van Britsum. Bij het samengaan van de kerken van de Afscheiding en die van de Doleantie in 1892, veranderde de naam in Gereformeerde Kerk. De Doleantie heeft overigens geen rol gespeeld in Stiens.

Tot 1881 kwamen de gemeenteleden samen in een verbouwde woning aan de huidige Petterhústerdyk. In dat jaar werd een nieuwe kerk aan de Uniawei in gebruik genomen.

In het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw telde de gemeente zo'n 500 leden. Eind zestiger jaren werd Stiens een typische forensenplaats, veel mensen uit Leeuwarden vestigden zich hier. De Gereformeerde Kerk heeft toen een explosieve groei doorgemaakt tot 1000 leden in 1973 en ruim 1700 rond 2000. De laatste jaren is er vanwege diverse redenen een terugloop te zien. Per 31 december 2009 bedroeg het ledental 1252.

Door de groei van de gemeente aan het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren werd de kerk aan de Uniawei te klein en daarom werd in 1971 besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Dit werd het kerkelijk centrum De Hege Stins aan de Gysbert Japicxstrjitte. Het gebouw is op 7 september 1973 tijdens een bijzondere dienst officieel in gebruik gesteld door de toenmalige predikant (wijlen) ds. J. Bonda.
In 2003 is de kerkzaal voor een groot deel gerenoveerd, in 2004 zijn de gemeentezaal en de ontmoetingsruimte onder handen genomen en in 2005 is het liturgisch centrum van nieuw meubilair voorzien, alles zoveel mogelijk uitgevoerd in eigen beheer en gefinancierd met extra bijdragen en leuke acties, zoals de verkoop van oranjekoek.
In augustus 2007 is de toiletgroep geheel gerenoveerd en hebben vrijwilligers het kerkgebouw grotendeels geschilderd. In 2008 is de dakbedekking vernieuwd. In de zomer van 2013 zijn de vloeren vervangen met in de kerkzaal vloerverwarming en zijn nieuwe tafels en stoelen aangeschaft. Ook is het jeugdhonk in een nieuw jasje gestoken.

In 2015 heeft een initiatiefgroep uit onze gemeente het voorstel gedaan aan de kerkenraad om waar mogelijk over te gaan op duurzame energie voor onze kerkelijke gebouwen. Reden: een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wereldwijde milieuproblematiek (opwarming aarde). De kerkenraad heeft dit voorstel omarmd en tevens gevraagd de dakbedekking van het kerkelijk centrum De Hege Stins (kerkzaal) te renoveren wegens de asbesthoudende golfplaten. De initiatiefgroep is opgewaardeerd naar een werkgroep, allen leden van de kerkgemeenschap met een eigen specifieke kennis. De voorbereiding heeft ongeveer twee jaar geduurd waarbij aspecten als isolatie, keuze materialen, kleuren, omgevingsvergunning, subsidies etc. onderzocht zijn. Resultaat: Vlakke dakplaten met een isolatie van 90 mm en 60 zonnepanelen die het gehele elektrische stroomverbruik kunnen opwekken. De kosten van de dakbedekking zijn betaald uit de meerjaren-reserveringen en de kosten van de zonnepanelen zijn middels een crowdfundingsactie (giften) en een eigen energiemarkt van de leden (o.a. verkoop schilderijen) voor ca. 85% opgebracht; het resterende deel wordt gedekt uit de algemene reserves. De realisatie is geschied in juli 2017.

Hervormde Kerk
Informatie over de geschiedenis van de Hervormde Kerk/Gemeente is te vinden onder Kerken en pastorieën > St. Vituskerk.

SoW - Fusie
Sinds 1 mei 2004 maakte zowel de Gereformeerde Kerk te Stiens als de Hervormde Gemeente te Stiens al deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar bestonden nog zelfstandig naast elkaar. Na een lang Samen op Weg-proces is uiteindelijk op 15 december 2009 de notariële akte tot fusie van beide kerken getekend zodat we per 1 januari 2010 spreken van de Protestantse Gemeente te Stiens.
De nieuwe gemeente bestaat per 15 september 2023 uit 1290 leden.