Kerkblad Twaklank
In het begin van elke maand - behalve in augustus - verschijnt het kerkelijk informatieblad ‘Twaklank’. In dit blad vindt u een meditatie, een column, aankondigingen van allerlei activiteiten op en rond het kerkelijk erf, verslagen daarvan en van belangrijke vergaderingen zoals van de kerkenraad, het rooster van de kerkdiensten, diaconaaltjes, wetenswaardigheden over het kerkelijk leven in eigen kring en daarbuiten en ook nog een jeugdpagina.
Kopij moet voor de 15e van de maand worden aangeleverd bij het secretariaat.


Secretariaat:
Sietske Jansma-Dijkstra
tel. 06-52896323
Protected email address

Redactieleden:
mw. A. Reitsma-Attema
mw. L. de Reus-van Schaik
dhr. H.Tj. Sikkes
dhr. J. de Vries
mw. I. Westendorp

Administratie abonnementen:
dhr. R. Reitsma
tel. 06-27182159

Betaling vrijwillige bijdrage:
rekeningnr. NL20 INGB 0006 8796 76 t.n.v. Kerkblad Twaklank Stiens

Verspreiding:
dhr. M. Elzinga
tel. 058-2574837

dhr. A. Rijpstra
tel. 058-2573142