Kerkblad Twaklank
In het begin van elke maand - behalve in augustus - verschijnt het kerkelijk informatie- en opinieblad ‘Twaklank’. In dit blad vindt u een meditatie, een column, aankondigingen van allerlei activiteiten op en rond het kerkelijk erf, verslagen daarvan en van belangrijke vergaderingen zoals van de kerkenraad, het rooster van de kerkdiensten, diaconaaltjes, wetenswaardigheden over het kerkelijk leven in eigen kring en daarbuiten en ook nog een jeugdpagina.
Kopij moet voor de 15e van de maand worden aangeleverd bij het secretariaat.


Secretariaat:
Sietske Jansma-Dijkstra
Noardkromp 31
tel. 06-52896323
Protected email address

Redactieleden:

dhr. H.Tj.Sikkes
Trompethoarn 2
tel. 058-2572069

dhr. J. de Vries
Wurgedyk 15
tel. 058-2574132

mw. I. Westendorp
Wurgedyk 15
tel. 058-2574132

mw. A. Reitsma-Attema
Pyter Jurjensstrjitte 32B

Administratie abonnementen:
dhr. R. Reitsma
Pyter Jurjensstrjitte 32B
tel. 06-27182159

Betaling vrijwillige bijdrage:
rekeningnr. NL20 INGB 0006 8796 76 t.n.v. Kerkblad Twaklank Stiens

Verspreiding:
dhr. M. Elzinga
Spoarbuert 16
tel. 058-2574837

dhr. A. Rijpstra
Ds. S. Huismansstrjitte 8
tel. 058-2573142