Kerkblad Twaklank
In het begin van elke maand - behalve in augustus - verschijnt het kerkelijk informatie- en opinieblad ‘Twaklank’. In dit blad vindt u een meditatie, een column, aankondigingen van allerlei activiteiten op en rond het kerkelijk erf, verslagen daarvan en van belangrijke vergaderingen zoals van de kerkenraad, het rooster van de kerkdiensten, diaconaaltjes, wetenswaardigheden over het kerkelijk leven in eigen kring en daarbuiten en ook nog een jeugdpagina.
Kopij moet voor de 15e van de maand worden aangeleverd op het redactieadres.

Redactie:

Secretariaat:
Sietske Jansma-Dijkstra
Noardkromp 31
tel. 058-2573456
Protected email address

Redactieleden:
Haijo Sikkes
tel. 058-2572069

Ineke Westendorp
tel. 058-2574132

Jouwert de Vries
tel. 058-2574132

Aly Reitsma
tel. 058-2574167

Administratie abonnementen:
mw. H. Zijlstra-Nicolay
Pyter Jurjensstrjitte 26
tel. 058-2574615

Betaling abonnement:
rekeningnr. NL20 INGB 0006 8796 76 t.n.v. Kerkblad Twaklank Stiens

Contactadressen verspreiding:
dhr. A. Rijpstra
Ds. S. Huismansstrjitte 8
tel. 058-2573142

dhr. M. Elzinga
Spoarbuert 16
tel. 058-2574837