Specifieke collecten
Specifieke collecten
Naast de reguliere kerkcollecten kennen we drie specifieke collecten die niet in de kerkdienst worden gehouden maar waarvoor de gemeenteleden op hun huisadres een brief krijgen met een acceptgiro. Dit betreft de volgende specifieke collecten:

Paascollecte
In de periode voor Pasen wordt de Paascollecte gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het eigen kerkelijk gemeentewerk.

Solidariteitskas
In mei wordt de landelijke Actie Solidariteitskas gehouden. De opbrengst hiervan is deels bestemd voor hulp aan PKN-kerken die ondersteuning behoeven (zoals voorheen bijvoorbeeld vis de SSK – Stichting Steun Kerken) en deels voor het eigen kerkelijk werk. Van ieder meerderjarig lid wordt een bijdrage van € 10,- verwacht. De plaatselijke kerk is verplicht € 5,- per lid af te dragen aan de landelijke kas.

Eindejaarscollecte
Aan het eind van het jaar wordt de Eindejaarscollecte gehouden. Deze is van oorsprong bedoeld voor gemeenteleden die weinig in de kerk komen en op deze manier dan toch nog een financiële bijdrage kunnen leveren. De opbrengst is geheel voor het eigen kerkelijk werk.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL23RABO011.62.54.335 ten name van de Protestantse Gemeente te Stiens onder vermelding van de aard van de collecte.