Gemeenteberaad
Voor een goede communicatie tussen de kerkenraad en de leden van de gemeente wordt bij ons twee tot drie keer per jaar een gemeenteberaad (gemeenteavond) gehouden. Dit kan over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan. Het kan puur informatief zijn, maar soms zijn er ook zaken van een zodanig gewicht aan de orde dat de kerkenraad pas een besluit erover mag nemen nadat de leden van de gemeente daarin gekend en gehoord zijn.

In de Kerkorde en de ordinanties van de PKN wordt een groot aantal gevallen genoemd waarin dit overleg met de gemeenteleden moet plaatsvinden. We noemen een aantal zaken:
  • deelname aan het heilig avondmaal
  • verkiezing/beroeping van een predikant
  • regelingen over taak en werkwijze van de (kleine) kerkenraad
  • het voorlopige beleidsplan
  • verlenen kiesrecht aan doopleden
  • de wijze van verkiezing van ambtsdragers
  • het zegenen van andere verbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw
  • het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente (SoW-proces)
  • aankoop, verkoop en ingrijpend verbouwen van kerkelijke gebouwen
  • ontwerpjaarrekening en - begroting

In principe heeft een gemeenteberaad plaats in de maanden maart en november en verder nog in bijzondere gevallen en dan bij voorkeur in juni.

Het beraad in maart wordt gehouden na de bidstond voor gewas en arbeid. In dit beraad wordt de jaarrekening van de kerk van het vorige jaar gepresenteerd alsmede de begroting voor het lopende jaar. Tevens worden de jaarrekeningen en begrotingen van de commissies en werkgroepen ter verantwoording aan de gemeente voorgelegd en toegelicht.

Alle jaarrekeningen en begrotingen worden gepubliceerd in het financieel nummer ‘De Stins’, dat voor de belangstellende beschikbaar ligt in de ontmoetingshal van de kerk.