Werelddiaconaat
Bij het werelddiaconaat gaat het om de steun aan mensen buiten Nederland. Het wereld diaconaat probeert door projecten een bijdrage te leveren aan een meer leefbare wereld, waarvoor een ieder een menswaardig bestaan is weggelegd. Via Twaklank, de Nieuwsbrief en vanaf de kansel wordt de gemeente opgeroepen deze projecten te steunen.

Binnen de diaconie houdt een diaken zich bezig met het werelddiaconaat. Zijn/haar taak is het de gemeente toe te rusten en de projecten te begeleiden.

Op de zondagen voor het werelddiaconaat in februari en in oktober wordt er voor die projecten gecollecteerd. Voor deze zondagen zijn folders en affiches beschikbaar, die verspreid worden in de gemeente. Voorts is er materiaal dat gebruikt kan worden bij de clubs en tijdens de kindernevendiensten. Daarnaast wordt van de gemeente een bijdrage gevraagd als er zich ergens in de wereld acute noodsituaties voordoen.

Giften voor het Werelddiaconaat kunnen rechtstreeks worden overgemaakt naar rekeningnr. NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van: lid Protestantse Gemeente Stiens.