Contact
College van Diakenen
Postbus 44
9050 AA Stiens

rek. nr. NL54 RABO 039.54.77.395

Voorzitter:
Dhr. J.E. Keuning
Alexanderhôf 10
tel. 058-2573458

Vicevoorzitter
Mw. A. Westra-Torensma
Canterstins 8
tel. 058-2573239

Alle info/aanvragen etc. graag schriftelijk doorgeven via de e-mail aan:

Secretaris:
Mw A. Westra-Torensma
Canterstins 8
tel. 058-2573239
Protected email address

Penningmeester:
Dhr. W.J. Wagenaar
Eskdoarnstrjitte 18
tel: 058-2571975

Verdere rolverdeling binnen het college:
  • 1 algemene diaken,
  • 1 diaken voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking,
  • 2 diakenen als coördinatieteam voor contact met pastores en bezoek-teams,
  • 1 jeugddiaken (1 vacature),
  • 1 diaken notulist
  • 1 diaken bijz. opdracht (Uganda)
  • 1 diaken voor Ma'Laap

Boekhouder (maakt geen deel uit van college):
Dhr. Bob Bomas
De Stripe 4
tel. 058-2573732