Taakverdeling
TAAKVERDELING DIACONIE 2016-2017 versie september 2017

Leo Brouwer 2017
Jongerendiaconaat
Afgevaardigde Zorgzame Kerk

Alice Drahn 2018
Penningmeester
Mei- actie
Website
Kaarten Talant 1e halfjaar 2017
Oogstdienstactiviteiten

Jan Keuning 2019
Voorzitter
Afgevaardigde moderamen
Contactpersoon voedselbank
Kerstpakkettenactie
Binnenlands diaconaat

Rob Plat 2019
Rooster HA
Rooster dienstdoende diakenen

Roel Rauwerda 2019
Zending en werelddiaconaat

Peter Roerdink 2019
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten

Alie Spoelstra 2019
Contactpersoon bloemencommissie

Sita Veninga 2017
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten
Ouderenvakantie

Aukje Westra 2017
Secretaris
Twaklank/Nieuwsbrief
2e notulist
2e voorzitter
2e afgevaardigde moderamen

Vacant Afgevaardigde Interzorg

* Bob Bomas Boekhouder
* Klaas Tichelaar Notulist/Notulist pastoraal beraad
* Tjitse van Oostrum Taxidienst
* maken geen deel uit van het college van diakenen