Taakverdeling
TAAKVERDELING DIACONIE 2017-2018 versie september 2017


Jongerendiaconaat
Afgevaardigde Zorgzame Kerk

Alice Drahn 2018
Penningmeester
Mei- actie
Website
Oogstdienstactiviteiten

Jan Keuning 2019
Voorzitter
Afgevaardigde moderamen
Contactpersoon voedselbank
Kerstpakkettenactie
Binnenlands diaconaat

Rob Plat 2019
Rooster HA
Rooster dienstdoende diakenen

Roel Rauwerda 2019
Zending en werelddiaconaat

Peter Roerdink 2019
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten

Klaas Tichelaar 2021
Notulist/Notulist pastoraal beraad

Sita Veninga 2018
Coördinatieteam
Kerstmiddagactiviteiten
Ouderenvakantie

Aukje Westra 2018
Secretaris
Twaklank/Nieuwsbrief
2e notulist
2e voorzitter
2e afgevaardigde moderamen

Vacant
Afgevaardigde Interzorg

* Bob Bomas Boekhouder
* Tjitse van Oostrum Taxidienst
* maken geen deel uit van het college van diakenen