Nieuwsberichten
Energieverbruik 2023
03-01-2023 17:46
Op 12 december heeft te College van Kerkrentmeesters zich gebogen over de maatregelen om de energiekosten in onze gebouwen te blijven beheersen. Als we niets zouden doen dan zouden we ruim €40.000 meer moeten betalen. Op het moment van besluit was er geen zicht op compensatie van de hoge energiekosten.
Op onze oproep om mee te denken hebben drie leden van onze gemeente gereageerd. Hun adviezen zijn meegenomen in het uiteindelijke besluit.

Het College heeft u kort mondeling ingelicht via de kanselboodschap op zondag 18 december. Ook hebben we dit artikel op 3 januari op de website van onze gemeente geplaatst.
Begraven
05-12-2022 11:34
Begraven in Stiens
Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een herzien reglement van de begraafplaats rond de Sint Vituskerk goedgekeurd. Dit reglement gaat in per 1 januari 2023.
Belangrijke wijzigingen zijn:
o De mogelijkheid om bij leven graven te reserveren op het kerkhof. Zodra een graf gereserveerd wordt, betaalt u daarvoor een jaarlijkse bijdrage.
o Er zijn urnenveldjes beschikbaar in rij 1.
o Per 1 januari 2024 gaat ook een belangrijke wijziging in van artikel 15 www.pgstiens.nl/Organisatie/Begraafplaats
o Afkoop kosten onderhoud algemene begraafplaats en verlengen grafrecht kan nu ook voor langere termijn dan 10 jaar.

Zoals gebruikelijk zijn de jaarlijkse tarieven aangepast aan het inflatiecijfer en sommige tarieven zijn (meer) kostendekkend gemaakt. Wilt u meer weten over het begraven en de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze beheerder, de heer Liefrink:
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Energieke Gemeente
28-11-2022 11:59
Een energieke gemeente
Onze gemeente bruist van energie. We zorgen er voor dat we samen gemeente zijn door allerlei activiteiten, bijeenkomsten, vieringen en huisbezoeken te organiseren. Naast menskracht gebruiken we daarvoor ook gebouwen die we verwarmen en verlichten. Voor de energielevering hebben we een jaarlijks contract afgesloten dat op 31 december aanstaande afloopt. U begrijpt het vast al: onze nota zal volgend jaar waarschijnlijk verhoogd worden met 400% ten opzichte van 2022. Gelukkig besparen we al veel kilowattuur elektriciteit door de zonnepanelen op het dak van De Hege Stins. Om een indruk te geven waar we het over hebben: De Hege Stins heeft het afgelopen jaar bijna 8000 KWh stroom gebruikt. De zonnepanelen hebben 11.513 KWh stroom terug geleverd. De teller van het gas staat op ruim 10.000 m3. Bij de Vituskerk gaat het om ruim 2700 KWh stroom en ruim 4000 m3 gas.

We zijn dus genoodzaakt om een besluit te nemen om de kosten te drukken. We ontkomen er ook niet aan om andere maatregelen te nemen. Daarom zullen we op 12 december een besluit nemen om de huurders van ruimtes in onze gebouwen een energietoeslag op te leggen. Ook zullen we kijken naar andere besparingsmogelijkheden. Welke dat zijn zullen we zo snel mogelijk in de nieuwbrief vermelden.
Hebt u tips of een welgemeend advies dan lezen we dat graag via Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Bomen rond de Sint Vitus
03-11-2022 17:40
Bomen rond het kerkhof
Maandag 7 november zal er gestart worden met het snoeien en inkorten van de bomenrijen rond het kerkhof bij de Sint Vituskerk. De voorbereidingen begonnen in 2017 en nu is de financiering van de snoeibeurt rond en ook de natuur staat het toe. Om 9 uur wordt de officiële start gegeven door Evert Stellingwerf, wethouder van de gemeente Leeuwarden. We verwachten dat we hiermee voor de komende jaren gezonde bomen rond het kerkhof hebben.
College van Kerkrentmeesters
Sint Vitus
26-10-2022 16:10


Bomen rond de Sint Vitus.
Rond de tijd dat deze Twaklank uitkomt zullen de bomenrijen een uitgebreide snoeibeurt krijgen. U bent of wordt daarvan via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Kerkhof
De vorige keer vermeldden wij dat er een mogelijkheid bestaat om graven te reserveren. U kunt dat bij de beheerder van het kerkhof (kerkhof@pgstiens.nl) aangeven als u daarvoor belangstelling hebt. Wel gelden daarvoor de normale tarieven. Dus vanaf het moment dat u een graf reserveert betaalt u jaarlijkse kosten. De kosten van de reserveren en begraven staan in het reglement van de begraafplaats. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om het reglement op kleine onderdelen aan te passen. Ook de tarievenlijst is meer in overeenstemming gebracht met de kosten van begraven en het onderhouden van het kerkhof. Het College heeft het reglement vastgesteld en die gaat in per 1 januari 2023.

Inrichting van de kerk
Het is een tijdje stil geweest rond de voortgang van de voorbereiding van de verbouw van het interieur. Dat heeft te maken met de vergunning die we moeten krijgen om het interieur te mogen aanpassen. Naast de gemeente Leeuwarden is dat ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij zien toe op een historisch verantwoorde verbouwing. Beide instanties hebben de afgelopen maanden op de tekeningen gestudeerd. We hebben nu vernomen dat zeer binnenkort het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden een besluit zal nemen. Zodra deze binnen is kan de architect verder met de voorbereiding voor de daadwerkelijke verbouw. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer met het werk zal worden begonnen. We houden u op de hoogte!
1 2 3 4 5 6 7 8