Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Ma'Laap augustus 2019
18-08-2019 17:48
Beste sponsoren, in deze brief vindt u:
- een update activiteiten afgelopen half jaar en aankondiging braderie 7 september.
- een oproep de brieven aan de sponsorkinderen zo vroeg mogelijk maar uiterlijk de 1e week van september te sturen aan Nasir
- en het programma voor de lustrumdag op zaterdag 28 september, start 15.30 uur op het kaatsveld in Stiens

Update eerste half jaar 2019
Het is inmiddels 5 jaat geleden dat door enkele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Stiens het initiatief genomen werd om te komen tot ondersteuning van de Christelijke school in Lahore. De naam ” Ma’laap “( = verbinding ) werd aan dit initiatief gegeven. Inmiddels is de aanvankelijk informele band met de kerk geformaliseerd en is een lid van de werkgroep Ma’laap betrokken bij de Diaconie van de Protestantse gemeente van Stiens zodat het onderlinge contact nu goed geborgd is.

Ma’laap heeft de afgelopen jaren veel kunnen betekenen voor de school in Lahore. Zo zijn er de maandelijkse bijdragen in de financiën, de schenkingen voor bijzondere doelen als meubilair en leermiddelen, de Skype-sessies en de briefwisseling van de sponsoren met hun sponsorkinderen. Dankzij een royale gift van de diaconie van 1000 euro zijn er recent voor enkele groepen de noodzakelijke nieuwe leerboeken aangeschaft.

De financiële bijdragen van de sponsoren zijn inmiddels ook aangewend om enkele jongeren na het afsluiten van het basisonderwijs (in Pakistan tot de leeftijd van plm 16 jaar) te ondersteunen bij het volgen van beroepsonderwijs. Drie leerlingen hopen in september hun twee-jarige opleiding af te kunnen sluiten. Een leerling zal het komende jaar verder leren.

Op 7 september zal Lahore catering op de Braderie in Stiens staan ten bate van Ma’laap.

Sponsorbrieven
U heeft als sponoren midden juni de brieven van de sponsorkinderen ontvangen. Wij willen begin september weer brieven naar Lahore sturen. Omdat het vertalen van de brieven in het Urdu veel tijd kost, willen we u vragen uw brieven zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk in de eerste week van september naar Nasir te sturen.

Lustrumdag 28 september
Het lustrum wordt gevierd op het Kaatsveld van Stiens aan de Uniawei 2a (9051 BC). De activiteit start om 15.30 (met een inloop tot 16 uur) en duurt tot plm 19.30 uur. Het algehele thema van het lustrum is de verbinding tussen de Nederlandse/ Friese cultuur en de cultuur van Pakistan. Zo is er een presentatie ‘5 jaar Ma’laap’ en een vrolijke quiz voor jong en oud en zijn er workshops zoals kaatsen, dansen, cricket en henna tekenen. Lahore catering zal het Pakistaanse diner verzorgen. Het evenement is voor alle sponsoren. Maar ook voor introducés en belangstellenden. Vanwege de catering is aanmelding vooraf gewenst. U kunt zich opgeven op het e-mailadres Protected email address. Graag zo mogelijk aanmelden voor 21 september. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten is na afloop natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Ma’laap, Riet ten Hoeve
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS