Nieuwsberichten
IKW Kerstzangdienst met Studio 24 december 2018
04-12-2018 11:58
Kerstzangdienst 24 december 2018.
De collecte is voor het project Bake for Live en onkosten.

Stichting Bake for Life.
Op fersyk fan it IKW stjoer ik hjirby ynformaasje oer de Stichting “Bake for Life” en yn it bisûnder oer it Bissprojekt. Dit is op it moment ús aksjedoel. It is fantastysk, dat jimme ús stypje wolle, alfêst oh sa bedankt!
Ik stjoer fia myn tillefoan noch even twa foto’s troch. Op ien dêrfan is Nico mei in “Biss-bakker”oan it wurk. Op de oare stiet de bakker syn broer, in albino-jonge. Trochdat er jild fertsjinnet mei de bakkerij, kin er ek yn it ûnderhâld fersjen fan dizze jonge. Dy’t fansels net in inkele kâns hat yn in lân as Oeganda. It wie hiel oangripend, om dêr te wêzen, mar wy witte hoe goed as it jild telâne komt!
Mei freonlike groetnis,
Aeltsje de Groot

Voor meer info zie:
Stichting Bake for Life
BISS Bakeries
BISS Start Up
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS