Predikant en kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt per 1 november 2018 nog slechts over een pastor in de persoon van mw. T. de Vries. De functie van predikant is vacant.

In verband met de vacature heeft mw. da. R. van Zessen uit Loppersum vanaf januari t/m december 2020 voor een aantal uren per week werkzaamheden verricht op het gebied van pastoraat en prediking. In aansluiting daarop is ds. Ulbe Tjallingii (predikant te Easterbierum) bereid gevonden om vanaf januari tijdelijk, 4 uren per week, ondersteuning te bieden in het pastoraat. De contacten zullen via Tine de Vries lopen.

Namens de Kerkenraad PG Stiens,
Age Bos, scribaat