Antependia
Een antependium is een kleed dat over de avondmaalstafel of aan de kansel hangt. In De Hege Stins hebben we vier antependia in verschillende kleuren: een paarse voor de Adventstijd en de 40-dagen tijd, een rode voor Pinksteren, belijdenis doen en bevestiging van ambtsdragers, een witte voor Kerst en Pasen en een groene voor de ‘gewone’ zondagen. Door de symboliek van kruis, halmen, druiventrossen, vlammetjes van de Geest, een witte duif, vis en broden helpt een antependium ons om na te denken over de geloofsinhoud van de tijd van het kerkelijk jaar. Deze kleuren zijn in de kerken van het Westen overal gelijk, de symbolen kunnen anders zijn.
Deze antependia zijn in de tachtiger jaren gemaakt, kleine exemplaren voor de kansel, grote voor de avondmaalstafel. Bij de vernieuwing van het liturgisch centrum in 2005 leende de nieuwe kansel zich niet meer voor een kleed en zodoende hangen de kleine kleden nu als wandversiering in de consistorie. Hierop komen ook nog de Griekse letters Alpha en Omega voor. Het lijnenspel in de groene en witte kleden vinden we terug in het kruis aan de voorgevel van de kerk.
De kleden zijn gemaakt door Gerrie de Haan, Rie Pijpers, Annie Ritsema, Tineke Salverda en Jelly Sloot. Deze dames hebben er een heel winterseizoen lang tijdens een wekelijkse handwerksessie aan gewerkt. Later heeft Anita van der Es het witte exemplaar vervangen omdat het bij een wasbeurt niet goed was behandeld.
Voor Kerst en Pasen

Voor de Advents- en 40- dagen tijd

Voor Pinksteren, belijdenis doen en bevestiging ambtsdragers

Voor de gewone zondagen

en hier alle vier voormalige kanselkleden op een rij