Gemeentediensten
Heare,
ik hâld fan it hûs dêr’t Jo wenje, fan it stee dêr’t Jo gloarje tahâldt.
Psalm 26: 8

REGELING GEMEENTEDIENSTEN.
Wat zijn gemeentediensten?
Naast de erediensten die in de Protestantse Gemeente te Stiens doorgaans op de zondagochtend worden gehouden, kunnen op zondag in de middag of de avond bijzondere diensten worden gehouden. Wanneer deze diensten worden georganiseerd door groeperingen binnen de kerk anders dan door de kerkenraad (“van, voor en door de gemeente”), worden deze diensten “gemeentediensten” genoemd. Voor deze diensten kan gebruik gemaakt worden van de kerkelijke gebouwen en is evt. de inzet van een koster, een organist of het beamteam mogelijk.

Wat de Protestantse Gemeente te Stiens wil bereiken met het geven van de gelegenheid aan kerkelijke groeperingen om gemeentediensten te organiseren werd in 2003 als volgt omschreven:
• Een Gemeentedienst voorbereiden en houden geeft aan een groep of geleding binnen de kerk gelegenheid om vierend gestalte te geven aan de eigen motivatie in het kader van een eredienst. Dus: Hoe vervullen wij onze roeping, waarvoor willen wij de Heer danken, met welke moeilijkheden worstelen wij om die in voorbede aan de Heer voor te leggen, enz.;
• Een Gemeentedienst geeft aan een (gemeente)groep de mogelijkheid om op een andere en ook verdiepende wijze gemeenschap te ervaren in de kring van de gemeente en voor het aangezicht van God.
Deze overweging geldt uiteraard nog steeds.

Initiatief tot, voorbereiden en uitvoeren van een Gemeentedienst ligt dus geheel bij een groep uit de gemeente, zodat gemeenteleden zelf hierdoor de mogelijkheid krijgen om samen de gemeenschap vorm en inhoud te geven in een dienst.

Verantwoordelijkheid

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de gemeentediensten, het moderamen zorgt er voor dat de gemeentediensten gehouden kunnen worden. Voor de gemeentediensten is de kerk beschikbaar, ze worden opgenomen in het kerkdienstrooster en vermeld in de Twaklank.

Gemeentediensten worden niet beschouwd als reguliere erediensten, zodat aanwezigheid van ambtsdragers in het algemeen niet noodzakelijk is. Wanneer het karakter van de gemeentedienst er aanleiding toe geeft kan in overleg met het moderamen besloten worden de dienst onder de directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad, te laten vallen. In dat geval vertegenwoordigt een ouderling en evt. een diaken de kerkenraad en kan ook evt. een pastor een formele rol in de gemeentedienst hebben.

Organisatie

De Commissie Eredienst neemt op zich om in overleg met de belangstellende groepen binnen de gemeente, vast te stellen wanneer welke gemeentediensten gehouden zullen worden. De commissie zorgt er voor dat de belangstellende groepen geïnformeerd worden over de mogelijkheden en kunnen intekenen voor het houden van een gemeentedienst. Uitgangspunt is daarbij dat de planning voor de Gemeentediensten is opgenomen in de planning van het algemene kerkdienstrooster, zodat voor de zomervakantie duidelijk is welke gemeentediensten op welke zondagen gehouden zullen worden in het daaropvolgende kalenderjaar en dus opgenomen worden in het kerkdienstrooster.

Afhankelijk van doel en karakter van een gemeentedienst kunnen de kosten daarvan in overleg gedragen worden door het College van Kerkrentmeesters dan wel uit de budgetten van de organiserende groep, uit de opbrengst van een in de gemeentedienst te houden collecte of anderszins.

Regeling gemeentediensten 2017.doc
kerk-gd-deelnameformulier_2018