Evangelisatie en Zendingscommissie
Voorheen opereerden de Evangelisatiecommissie en de Zendingscommissie apart van elkaar. Na een jaar van samenwerken zijn beide commissies in 2011 gefuseerd tot een commissie: de EZC. Ieders eigen doelstellingen worden niet uit het oog verloren: evangelisatie dichtbij en evangelisatie/zending ver weg. De commissie heeft een voorzitter, secretaresse en penningmeester, maar werkt wel met gescheiden kas en budgetten.
De EZC bestaat uit een groep enthousiaste leden. Er worden sing-ins georganiseerd. Dat zijn altijd feestelijke diensten waarbij zanggroepen of koren worden uitgenodigd. Het kenmerk van de sing-ins is dat ze laagdrempelig zijn waarbij naast het verkondigen van de blijde boodschap veel ruimte is voor zingen van bekende liederen uit allerlei bundels. Naast de sing-ins worden er ook o.a. kinderhappenings, zendings- en evangelisatiezondagen en kerststraatzang op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag georganiseerd.
Ongeveer 1x per maand komen we bij elkaar om dit alles te regelen. Het zijn inspirerende bijeenkomsten waarbij ieder lid met zijn eigen kwaliteiten tot zijn recht komt. Dit alles tot doel om feestelijke diensten te laten plaatsvinden waarin de blijde boodschap wordt verkondigd en de harten van de aanwezigen worden geraakt.

Doelstelling
Het uitgangspunt van de commissie is om het evangelie en hulp te brengen bij mensen die dat nodig hebben, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast willen we de gemeente bewust maken van de eigen missionaire taak.

Taakveld evangelisatie
Er worden sing-ins georganiseerd. Het zijn altijd feestelijke diensten waarvoor zanggroepen of koren worden uitgenodigd. Het kenmerk van de sing-ins is dat ze laagdrempelig zijn waarbij naast het verkondigen van de blijde boodschap veel ruimte is voor zingen van bekende liederen uit allerlei bundels. Naast de sing-ins worden er o.a. ook kinderhappenings, evangelisatiezondagen en kerststraatzang op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag georganiseerd.

Taakveld zending
Het zendingsveld van de Friese kerken ligt in Midden- en Zuid-Amerika. Door projecten te laten adopteren probeert Kerkinactie plaatselijke gemeenten directer bij het zendingswerk te betrekken. Op zendingszondagen brengt de EZC deze projecten onder de aandacht.

Verdere werkzaamheden
  • promotie activiteiten d.m.v. folders en nieuwsmedia;
  • verkoop missie-zendingskalender;
  • wervingsacties voor vrijwillige/vaste bijdragen;
  • inzamelen postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude mobieltjes en lege cartridges;
  • collectes en zendingsbusjes (in de kerk);
  • contact met Kerkinactie en de Nederlandse Zendingsraad;
  • projecten adopteren en ondersteunen.

* Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar:
Rek. nr. NL62ABNA0450020371 t.n.v. Evangelisatiecom. Stiens
Rek. nr. NL88INGB0003684145 t.n.v. Zending PG Stiens.

Het richtbedrag voor de vrijwillge bijdrage is minimaal € 16,-- per belijdend lid per jaar.