Evangelisatie en Zendingscommissie
Sinds 2011 werken de Evangelisatiecommissie en de Zendingscommissie samen in één commissie: de EZC. De commissie heeft één voorzitter, secretaris en penningmeester, maar werkt wel met een gescheiden kas en gescheiden budgetten.
De huidige EZC bestaat uit vijf enthousiaste leden. We overleggen regelmatig over de te organiseren diensten en dragen met elkaar zorg voor de organisatie van financiële acties ten behoeve van de kas. Het zijn inspirerende bijeenkomsten waarbij ieder lid met zijn eigen kwaliteit tot zijn recht komt. Daarnaast zijn we actief voor ons zendingsproject.

Doelstelling
Het uitgangspunt van de commissie is om het evangelie en hulp te brengen bij mensen die dat nodig hebben, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast willen we de gemeente bewust maken van de eigen missionaire taak.

Taakveld evangelisatie
Het organiseren van optredens en sing-ins. Het zijn altijd feestelijke en laagdrempelige diensten waarvoor zanggroepen, cabaretiers, verhalenvertellers of koren worden uitgenodigd. Naast het verkondigen van de blijde boodschap is er veel ruimte voor zingen van bekende liederen uit allerlei bundels. Jaarlijks terugkomend is er de evangelisatiezondag en (bij voldoende deelname) de kerststraatzang op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag.

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar: Rek. nr. NL62ABNA045.00.20.371 t.n.v. Evangelisatiecommissie Stiens”

Taakveld zending
In samenwerking met Kerk in Actie en ‘Fryslan foar Moldavie’ steunen we Moldavië, het armste land van Europa. Op de zendingszondag in februari brengen we de projecten extra onder de aandacht.
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. “In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden.”
“Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Meer informatie is te vinden op de website:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar: Rek. nr. NL88INGB000.368.41.45 t.n.v. Zending PG Stiens. Het richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage is € 16,-- per belijdend lid per jaar.

Verdere werkzaamheden
• Promotie activiteiten d.m.v. folders en nieuwsmedia
• Wervingsacties voor vrijwillige/vaste bijdragen
• Inzamelen postzegels, ansichtkaarten met postzegel,
• Collectes en zendingsbusjes in de kerk
• Contacten met Kerk in Actie
• Projecten adopteren en ondersteunen