Evangelisatie en Zendingscommissie
Evangelisatie en Zendingscommissie
Sinds 2011 werken de Evangelisatiecommissie en de Zendingscommissie samen in één commissie: de EZC. De eigen doelstellingen worden hiermee niet uit het oog verloren: evangelisatie dichtbij en zending ver weg. De commissie heeft een voorzitter. secretaris en penningmeester, maar werkt wel met gescheiden kas en budgetten.
De EZC bestaat uit een groep enthousiaste leden. We overleggen geregeld over de te organiseren diensten en dragen met elkaar zorg voor de organisatie van financiële acties ten behoeve van de kas. Het zijn inspirerende bijeenkomsten waarbij ieder lid met zijn eigen kwaliteit tot zijn recht komt. Daarnaast zijn we actief voor ons zendingsproject.

Doelstelling
Het uitgangspunt van de commissie is om het evangelie en hulp te brengen bij mensen die dat nodig hebben, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast willen we de gemeente bewust maken van de eigen missionaire taak.

Taakveld evangelisatie
Het organiseren van sing-ins. Het zijn altijd feestelijke diensten waarvoor zanggroepen, cabaretiers, verhalenvertellers of koren worden uitgenodigd. Het kenmerk van de sing-ins is dat ze laagdrempelig zijn waarbij naast het verkondigen van de blijde boodschap veel ruimte is voor zingen van bekende liederen uit allerlei bundels. Naast de sing-ins worden er o.a. ook kinderhappenings, de evangelisatiezondag en kerststraatzang op de vroege ochtend van Eerste Kerstdag georganiseerd.

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar: Rek. nr. NL62ABNA045.00.20.371 t.n.v. Evangelisatiecommissie Stiens

Taakveld zending
Samen met een aantal andere Friese kerken zijn we drie jaar lang
betrokken geweest bij een zendingsproject in Rwanda, Afrika. Dit project is per 1 mei 2022 gestopt. We gaan nu onze steun verleggen naar Moldavië, het armste land van Europa. Op zendingszondagen brengt de EZC deze projecten onder de aandacht.

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar: Rek. nr. NL88INGB000.368.41.45 t.n.v. Zending PG Stiens.

Het richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage is minimaal € 16,-- per belijdend lid per jaar.

Verdere werkzaamheden

• promotie activiteiten d.m.v. folders en nieuwsmedia;
• wervingsacties voor vrijwillige/vaste bijdragen;
• inzamelen postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude
mobieltjes en lege cartridges;
• collectes en zendingsbusjes (in de kerk);
• contact met Kerk-in-Actie
• projecten adopteren en ondersteunen.