Commissie Werving Kerkwerkers
In maart 2006 heeft de kerkenraad een permanente commissie benoemd met als taak het aantrekken van ouderlingen, diakenen en wijkmedewerkers die nodig zijn voor het goed functioneren van het pastorale werk in onze kerkgemeenschap. Ieder jaar doet de kerkenraad een oproep aan de gemeente om gemeenteleden voor te dragen voor een van genoemde kerkelijke functies.

De aldus verkregen namen worden aan de commissie voorgelegd. Daarnaast worden de zittende ambtsdragers door de commissie gevraagd in de eigen sectie na te gaan wie mogelijk voor een functie in aanmerking zou kunnen komen.

Vervolgens bewerkstelligt de commissie dat - afhankelijk van bekende persoonlijke omstandigheden - de aangedragen personen worden benaderd met de vraag of zij een van de bedoelde functies willen vervullen en draagt hen – bij een positief antwoord – ter benoeming voor aan de kerkenraad.

Omdat het werk een vertrouwelijk karakter heeft heette de commissie in eerste instantie dan ook ‘Vertrouwenscommissie’, maar omdat die naam ook andere associaties oproept is deze medio 2012 gewijzigd in 'Commissie werving kerkwerkers'.

De commissie bestaat alleen uit:

mw. J. Anema-Aalbers
Pompeblêdstrjitte 1
tel. 2571991