Commissie Eredienst
Als christenen hebben we de opdracht een licht in de wereld te zijn en “de lofzang gaande te houden”, zoals dat zo mooi in de Bijbel wordt verwoord. Dat houden we vol door bij elkaar te komen om samen te leren, te vieren en te dienen, samen het Kyrië te bidden en ons Gloria te zingen. Samen ter ere van God. Vandaar de naam eredienst.

Hoe het begon en verder ging:

Tot in de 60er jaren van de vorige eeuw was de voorbereiding en invulling van de eredienst vooral het werk van de predikant. In de loop van de 70er jaren kwam in de kerken meer oog voor alle deelnemers aan de kerkdiensten. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat de zondagse viering een viering wordt waar iedereen zich bij betrokken voelt? Voor de kinderen kwam er de kindernevendienst; steeds vaker was er een bijzondere dienst voorbereid door predikant en gemeenteleden: jeugddienst, startzondag, gespreksdienst enz..
Ds. J. Bonda – predikant in Stiens van 1965 tot 1981 – nam in deze turbulente jaren met een zeer snel groeiende gemeente het initiatief tot het oprichten van de Commissie Bijzondere Erediensten. Deze groep moest alle nieuwe initiatieven in goede banen leiden.
In de 80er/90er jaren verschoof de aandacht meer naar de “gewone” erediensten. De naam veranderde mee: Commissie Erediensten. Andere vragen kwamen naar voren: hoe geven we invulling aan de verschillende periodes in het kerkelijk jaar: advent, 40 - dagen tijd met daarin de Stille week. Nieuwe liedbundels: kunnen we die in onze gemeente gebruiken? Een liturgisch centrum: wat houdt dat in en willen wij dit in onze kerkzaal ?
Aan het eind van de jaren 90 zijn er kontakten gelegd met de Hervormde liturgiegroep: Samen op weg (SOW) lag op koers. Helaas werd dit niet verder uitgebouwd en ging ieder tot eind 2008 voor het grootste gedeelte zijn/haar eigen liturgische weg.
Sinds december 2008 is de Commissie Erediensten een SOW (HG/GK) commissie. Dit gebeurde met het oog op de geplande fusie tussen de beide plaatselijke kerken op 1 januari 2010.
Inmiddels is de fusie gerealiseerd en is de CE één van de vele commissies van de PG Stiens in het taakveld erediensten.

Activiteiten:

Ons uitgangspunt is: oog hebben voor het waardevolle uit de traditie en ruimte bieden en geven aan nieuwe initiatieven. We hebben een adviserende rol richting kerkenraad. Deze benoemt in principe voor 4 jaar de leden – in de regel op voordracht van de CE.
In de huidige CE zitten vertegenwoordigers van organisten en predikanten samen met een aantal gemeenteleden op persoonlijke titel. Eén van deze leden vertegenwoordigt de CE in de werkgroep gemeentediensten. Eén lid zit namens de CE als ouderling in het Breed Moderamen (BM).
We nodigen regelmatig mensen uit van groepen, die ook actief betrokken zijn bij de invulling van diensten; b.v. de werkgroep (liturgisch) bloemschikken.

Waar zijn we mee bezig?

- Bezinning op de zondagse vieringen: wat kan er toe bijdragen, dat dit momenten zijn, waarin wij echt “op Adem” kunnen komen? Het leren, vieren en dienen (nog meer) inhoud proberen te geven. Zo mogelijk komen we met voorstellen naar de kerkenraad of andere groepen in de gemeente. De gemeente krijgt regelmatig informatie via de rubriek “Elke zondag weer … ?!!" in het kerkblad Twaklank.
- Aandacht schenken aan de verschillende periodes en bijzondere zondagen in het kerkelijk jaar, zoals: advent , 40- dagen tijd, Memoriazondag.
- Aanzetten geven tot nieuwe vormen en invulling van vieringen. De CE heeft b.v. een aantal keren een Thomasviering voorbereid en hoopt dat dergelijke initiatieven door andere gemeenteleden worden voortgezet. Een werkgroep Thomasviering is helaas niet van de grond gekomen ( laatste viering 2008). Wel is het gelukt een vespergroep op te richten. Na het houden van een aantal vespers bereidt deze groep nu sinds 2011 twee keer per seizoen een orgelvesper voor.
- Meer gemeenteleden betrekken bij de diensten door het oprichten van een zanggroep Hege Stins (2006) en een muziekcommissie om muzikale bijdragen door gemeenteleden te stimuleren.
In september 2009 is de zanggroep Hege Stins samen gegaan met de reeds lang bestaande Vituscantorij uit de St.Vituskerk onder de naam VituStins Cantorij (VSC). De VSC werkt minimaal zeven keer per seizoen aan een kerkdienst mee in één van de twee kerken van de PG Stiens.
- Koren en muziekgroepen (b.v. korpsen) benaderen voor medewerking aan bijzondere diensten op Kerst, Pasen en Pinksteren.
- De CE “bewaakt” het aantal en een goede spreiding van de bijzondere diensten.
- De CE is ook medeverantwoordelijk voor voldoende organisten, die de gemeentezang kunnen begeleiden.


Contacten:

Dit zijn onze belangrijkste aandachtspunten. Meer weten en/of meedoen? De leden van de CE zijn daarvoor altijd te benaderen. In de commissie zitten nu (2016):

Jan Wierstra, tel. 2573056 (voorzitter)
Eeltje de Boer, tel. 8443021 (secretaris) – Protected email address
Peter Jansen Klomp (penningmeester) - Protected email address
Ds. Jaap Overeem, tel. 2895763 (namens pastores)
Janny Walsweer, tel. 2575826
Jeannette Veltman, tel. 2169062 (vertegenwoordiger CE in de werkgroep gemeentediensten)
Leny de Vries, tel. 2573453 (notuliste en afgevaardigde CE naar de kerkenraad)
Diny Blaakmeer, tel. 2572497
Vacature: organisten/muziek
Bankrek. nr. NL86ABNA0437662624