Commissie Eredienst
Als christenen hebben we de opdracht een licht in de wereld te zijn en “de lofzang gaande te houden”, zoals dat zo mooi in de Bijbel wordt verwoord. Dat houden we vol door bij elkaar te komen om samen te leren, te vieren en te dienen, samen het Kyrië te bidden en ons Gloria te zingen. Samen ter ere van God. Vandaar de naam eredienst.

Hoe het begon en verder ging:

Tot in de 60er jaren van de vorige eeuw was de voorbereiding en invulling van de eredienst vooral het werk van de predikant. In de loop van de 70er jaren kwam in de kerken meer oog voor alle deelnemers aan de kerkdiensten. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat de zondagse viering een viering wordt waar iedereen zich bij betrokken voelt? Voor de kinderen kwam er de kindernevendienst; steeds vaker was er een bijzondere dienst voorbereid door predikant en gemeenteleden: jeugddienst, startzondag, gespreksdienst enz..
Ds. J. Bonda – predikant in Stiens van 1965 tot 1981 – nam in deze turbulente jaren met een zeer snel groeiende gemeente het initiatief tot het oprichten van de Commissie Bijzondere Erediensten. Deze groep moest alle nieuwe initiatieven in goede banen leiden.
In de 80er/90er jaren verschoof de aandacht meer naar de “gewone” erediensten. De naam veranderde mee: Commissie Erediensten. Andere vragen kwamen naar voren: hoe geven we invulling aan de verschillende periodes in het kerkelijk jaar: advent, 40 - dagen tijd met daarin de Stille week. Nieuwe liedbundels: kunnen we die in onze gemeente gebruiken? Een liturgisch centrum: wat houdt dat in en willen wij dit in onze kerkzaal ?
Aan het eind van de jaren 90 zijn er kontakten gelegd met de Hervormde liturgiegroep: Samen op weg (SOW) lag op koers. Helaas werd dit niet verder uitgebouwd en ging ieder tot eind 2008 voor het grootste gedeelte zijn/haar eigen liturgische weg.
Sinds december 2008 is de Commissie Erediensten een SOW (HG/GK) commissie. Dit gebeurde met het oog op de geplande fusie tussen de beide plaatselijke kerken op 1 januari 2010.
Inmiddels is de fusie gerealiseerd en is de CE één van de vele commissies van de PG Stiens in het taakveld erediensten.

Activiteiten:

Ons uitgangspunt is: oog hebben voor het waardevolle uit de traditie en ruimte bieden en geven aan nieuwe initiatieven. We hebben een adviserende rol richting kerkenraad. Deze benoemt in principe voor 4 jaar de leden – in de regel op voordracht van de CE.
In de huidige CE zitten vertegenwoordigers van organisten en predikanten samen met een aantal gemeenteleden op persoonlijke titel. Eén van deze leden vertegenwoordigt de CE in de werkgroep gemeentediensten. Eén lid zit namens de CE als ouderling in het Moderamen.
We nodigen regelmatig mensen uit van groepen, die ook actief betrokken zijn bij de invulling van diensten; b.v. de werkgroep (liturgisch) bloemschikken.

Waar zijn we mee bezig?

- Bezinning op de zondagse vieringen: wat kan er toe bijdragen, dat dit momenten zijn, waarin wij echt “op Adem” kunnen komen? Het leren, vieren en dienen (nog meer) inhoud proberen te geven. Zo mogelijk komen we met voorstellen naar de kerkenraad of andere groepen in de gemeente. De gemeente krijgt regelmatig informatie via de rubriek “Elke zondag weer … ?!!" in het kerkblad Twaklank.
- Aandacht schenken aan de verschillende periodes en bijzondere zondagen in het kerkelijk jaar, zoals: advent , 40- dagen tijd, Memoriazondag.
- Aanzetten geven tot nieuwe vormen en invulling van vieringen. De CE heeft b.v. een aantal keren een Thomasviering voorbereid en hoopt dat dergelijke initiatieven door andere gemeenteleden worden voortgezet. Een werkgroep Thomasviering is helaas niet van de grond gekomen ( laatste viering 2018). Wel is het gelukt een vespergroep op te richten. Na het houden van een aantal vespers bereidt deze groep nu sinds 2011 twee keer per seizoen een orgelvesper voor.
- Meer gemeenteleden betrekken bij de diensten door het oprichten van een zanggroep Hege Stins (2006) en een muziekcommissie om muzikale bijdragen door gemeenteleden te stimuleren.
In september 2009 is de zanggroep Hege Stins samen gegaan met de reeds lang bestaande Vituscantorij uit de St.Vituskerk onder de naam VituStins Cantorij (VSC). De VSC werkt minimaal zeven keer per seizoen aan een kerkdienst mee in één van de twee kerken van de PG Stiens.
- Koren en muziekgroepen (b.v. korpsen) benaderen voor medewerking aan bijzondere diensten op Kerst, Pasen en Pinksteren.
- De CE “bewaakt” het aantal en een goede spreiding van de bijzondere diensten.
- De CE is ook medeverantwoordelijk voor voldoende organisten, die de gemeentezang kunnen begeleiden.
- De CE stelt jaarlijks het kerkdienstenrooster op en verzorgt de contacten hierover, zowel intern als extern.

REGELING GEMEENTEDIENSTEN.
Wat zijn gemeentediensten?
Naast de erediensten die in de Protestantse Gemeente te Stiens doorgaans op de zondagochtend worden gehouden, kunnen op zondag in de middag of de avond bijzondere diensten worden gehouden. Wanneer deze diensten worden georganiseerd door groeperingen binnen de kerk anders dan door de kerkenraad (“van, voor en door de gemeente”), worden deze diensten “gemeentediensten” genoemd. Voor deze diensten kan gebruik gemaakt worden van de kerkelijke gebouwen en is evt. de inzet van een koster, een organist of het beamteam mogelijk.

Wat de Protestantse Gemeente te Stiens wil bereiken met het geven van de gelegenheid aan kerkelijke groeperingen om gemeentediensten te organiseren werd in 2003 als volgt omschreven:
• Een Gemeentedienst voorbereiden en houden geeft aan een groep of geleding binnen de kerk gelegenheid om vierend gestalte te geven aan de eigen motivatie in het kader van een eredienst. Dus: Hoe vervullen wij onze roeping, waarvoor willen wij de Heer danken, met welke moeilijkheden worstelen wij om die in voorbede aan de Heer voor te leggen, enz.;
• Een Gemeentedienst geeft aan een (gemeente)groep de mogelijkheid om op een andere en ook verdiepende wijze gemeenschap te ervaren in de kring van de gemeente en voor het aangezicht van God.
Deze overweging geldt uiteraard nog steeds.

Initiatief tot, voorbereiden en uitvoeren van een Gemeentedienst ligt dus geheel bij een groep uit de gemeente, zodat gemeenteleden zelf hierdoor de mogelijkheid krijgen om samen de gemeenschap vorm en inhoud te geven in een dienst.

Verantwoordelijkheid

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de gemeentediensten, het moderamen zorgt er voor dat de gemeentediensten gehouden kunnen worden. Voor de gemeentediensten is de kerk beschikbaar, ze worden opgenomen in het kerkdienstrooster en vermeld in de Twaklank.

Gemeentediensten worden niet beschouwd als reguliere erediensten, zodat aanwezigheid van ambtsdragers in het algemeen niet noodzakelijk is. Wanneer het karakter van de gemeentedienst er aanleiding toe geeft kan in overleg met het moderamen besloten worden de dienst onder de directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad, te laten vallen. In dat geval vertegenwoordigt een ouderling en evt. een diaken de kerkenraad en kan ook evt. een pastor een formele rol in de gemeentedienst hebben.

Organisatie

De Commissie Eredienst neemt op zich om in overleg met de belangstellende groepen binnen de gemeente, vast te stellen wanneer welke gemeentediensten gehouden zullen worden. De commissie zorgt er voor dat de belangstellende groepen geïnformeerd worden over de mogelijkheden en kunnen intekenen voor het houden van een gemeentedienst. Uitgangspunt is daarbij dat de planning voor de Gemeentediensten is opgenomen in de planning van het algemene kerkdienstrooster, zodat voor de zomervakantie duidelijk is welke gemeentediensten op welke zondagen gehouden zullen worden in het daaropvolgende kalenderjaar en dus opgenomen worden in het kerkdienstrooster.

Afhankelijk van doel en karakter van een gemeentedienst kunnen de kosten daarvan in overleg gedragen worden door het College van Kerkrentmeesters dan wel uit de budgetten van de organiserende groep, uit de opbrengst van een in de gemeentedienst te houden collecte of anderszins.

Regeling gemeentediensten 2017.doc
kerk-gd-deelnameformulier_2018

Contacten:
Jan Wierstra, voorzitter
vacature, secretaris
Protected email address
Peter Jansen Klomp, penningmeester

Correspondentie over het kerkdienstenrooster via e-mailadres kerkdienstenrooster@pgstiens.nl

Bankrek. nr. NL86ABNA0437662624 t.n.v. COMM EREDIENST PKN