Commissie Eredienst
Als christenen hebben we de opdracht een licht in de wereld te zijn en “de lofzang gaande te houden”, zoals dat zo mooi in de Bijbel wordt verwoord. Dat houden we vol door bij elkaar te komen om samen te leren, te vieren en te dienen, samen het Kyrië te bidden en ons Gloria te zingen. Samen ter ere van God. Vandaar de naam eredienst.

Hoe het begon en verder ging.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er in de kerk van Stiens een commissie die zich bezig houdt met zaken rondom de eredienst, de commissie eredienst (CE). Het uitgangspunt voor het werk van de commissie is: oog hebben voor het waardevolle uit de traditie en ruimte bieden en geven aan nieuwe initiatieven.
Met het veranderen van de kerk zijn ook de taken van de CE door de jaren gewijzigd. Tegenwoordig zijn de taken van de CE:
- het opmaken van het rooster van kerkdiensten op basis van de uitgangspunten die zijn vastgesteld in overleg met het Moderamen;
- de begeleiding/medewerking aan de eredienst;
- communicatie over de te houden diensten zowel intern als extern;
- aankleding en indeling van het podium in de kerk of het liturgisch centrum (overleg CE met Moderamen d.d. 10 jan 2024);
- aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven;
- bewaken van het aantal en een goede spreiding van bijzondere diensten.

Daarnaast wordt op initiatief van de CE met Allerzielen de Sint Vituskerk opengesteld voor een ieder die een kaarsje wil aansteken voor een dierbare.

Het is voor groepen mogelijk om op de zondagmiddag of -avond een kerkdienst te organiseren, een zogenaamde gemeentedienst, de richtlijnen hiervoor staan in onderstaande link.

Verantwoording: de CE doet voorstellen naar de kerkenraad die vervolgens het besluit neemt.

Regeling gemeentediensten 2017
kerk-gd-deelnameformulier 2018

Contacten CE:
Jan Wierstra, voorzitter
vacature, secretaris
Mail adres van de CE: Protected email address
Peter Jansen Klomp, penningmeester, secretaris a.i.

Correspondentie over het kerkdienstenrooster via e-mailadres Protected email address

Bankrek. nr. NL86ABNA0437662624 t.n.v. COMM EREDIENST PKN