Actiecomité
In 1997 is er een Actiecomité opgericht met als doelstelling door het houden van acties gelden in te zamelen voor doelen in en rondom het kerkelijk centrum De Hege Stins waarvoor binnen de normale begroting van de Commissie van beheer geen ruimte was. Sindsdien zijn de volgende acties gehouden met daarachter de netto-opbrengsten t/m 2009:
Verkoop oranjekoeken€33.777
Zittingsgelden stembureaus€ 2.850
Verkoop bijbels in de NBV€132
Verkoop bloembollen€1.010
Verkoop schrijfblokken€47
Financiële bijdragen/giften/rente€5.186
Appels plukken€1.050
Flessenactie€206

Het ligt voor de hand dat de acties, die relatief weinig geld hebben opgebracht, een eenmalig karakter hadden en niet zijn voortgezet. Een wel jaarlijks terugkerende actie is de verkoop van oranjekoeken, in de afgelopen jaren goed voor ruim € 3.000,-- per actie. Deze actie begint in de bakkerij met het opmaken van de koeken en eindigt met de huis-aan-huis-verkoop. Met een groep van circa 80 vrijwilligers is dit altijd een hele happening die tegelijkertijd ook zorgt voor een stuk binding en saamhorigheid.
Bij de actie stembureau gaat het om gemeenteleden die zitting hebben op een gemeentelijk stembureau bij verkiezingen. Het hiervoor ontvangen presentiegeld ad € 50,-- per persoon per zitting vloeit rechtstreeks in de kerkelijke kas.

Met een financiële bijdrage van het Verjaardagfonds (€ 4.538,--) en de Commissie van beheer (€ 908,--) zijn de bijeengebrachte actiegelden aangewend voor de volgende doelen in De Hege Stins:
aanpassing podium€ 11.595
opknappen jeugdhonk€ 2.050
renovatie bijzaal€ 9.755
vernieuwen liturgisch centrum€ 1.899
verlichting en aankleding ontmoetingsruimte€ 4.499
renovatie toiletgroep€ 15.000
aankleding hal€ 1.369

Begin 2010 is er nog een bedrag van € 4912 in kas. Vanaf mei 2010 zijn alle acties voorlopig opgeschort.