Onderhoud en investeringen kerkelijke gebouwen
Klein onderhoud van gebouwen, orgels, inventaris en vervanging van inventaris komen ten laste van de reguliere begroting. Ook grote investeringen in gebouwen, orgels en inventaris worden uit de algemene middelen betaald voor zover deze uitgaven in de begroting zijn opgenomen. Hierop wordt de afschrijvingsmethodiek toegepast.
De Kerkenraad heeft in december 2010 besloten:
- om geen pastorieën aan te houden voor een eventueel toekomstige predikant na 2012;
- de twee pastorieën van de gemeente te verkopen volgens een door het College van kerkrentmeesters op te stellen fasering.
De verkoop van de pastorieën wordt bezien in het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Daartoe zal het College van kerkrentmeesters een meerjaren- investeringsplan presenteren, welke in een meerjarenbegroting verwerkt wordt.
In deze begroting zullen nadrukkelijk de investeringswensen in gebouwen en of andere zaken worden meegenomen.
In het Breed Moderamen, de Kerkenraad en het Gemeenteberaad worden de grote investeringen vervolgens besproken.
Zo nodig worden er speciale acties gehouden om evt. investeringen te bekostigen.
Financiering door de banken of derden moet zoveel mogelijk worden voorkomen
.”
-----------
De actuele situatie is per 2014 als volgt:
- De pastorie aan de Ophirstrjitte is verhuurd aan de per 1 oktober 2012 aangestelde kerkelijk werker.
- De pastorie aan de Pompeblêdstrjitte is in oktober 2012 verkocht; de opbrengst is gebruikt om met name de in 2013 uitgevoerde renovatie van De Hege Stins te bekostigen.