Oogstdienst
Oogst- en dankdienst 2016

Het fruit
Ingepakt
De werkers
Nog meer werkers
De diaconie organiseert ieder jaar activiteiten rondom de oogst- en dankdienst, waaronder het maken van fruitbakjes voor gemeenteleden van tachtig jaar en ouder, en een aantal grote fruitmanden voor zorginstellingen in Stiens. Al enkele jaren is er discussie over het nog wel of niet maken van fruitbakjes. Na veel beraad heeft de diaconie de knoop doorgehakt en besloten om met ingang van 2013 te stoppen met het maken van fruitbakjes voor onze ouderen. Hier zijn verschillende redenen voor. Sommige kerkgangers vinden het niet plezierig een fruitbakje te bezorgen en blijven die zondag weg uit de kerk. De nadruk ligt ook op het bezoekje tijdens de bezorging van het fruitbakje en niet op het fruit. Sommige ouderen waarderen een bezoekje en anderen nemen het fruitbakje bij de deur aan. Het laatste jaar komt ook naar voren dat de gaven van de oogst ook gebruikt kunnen worden voor de voedselbank. Het stoppen met de fruitbakjes houdt niet in, dat we dan aan de betekenis van de oogst- en dankdienst voorbij gaan. In die viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Uit dankbaarheid delen we dit jaar met mensen die het minder hebben dan wij. Elke kerkganger vragen we dan ook in plaats van fruit te brengen op vrijdagavond, op de oogstdienstzondag houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk (koffie, macaroni, blikken groente e.d.). Deze zullen dan worden overhandigd aan onze plaatselijke voedselbank ter verspreiding. De grote fruitmanden voor de zorginstellingen worden nog wel gemaakt en door de diaconie bezorgd.

Hierbij een paar foto's van de Oogstkransen 2015
De Hege Stins
De Sint Vituskerk